หลักสูตร การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า – Customer Satisfaction Survey Training

 Customer Satisfaction
Survey Training
การประเมินติดตามผล
ความพึงพอใจของลูกค้า 

รายละเอียด

       กลไกในการทราบถึงความสามารถในการให้บริการขององค์กร ก็คือ การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในสากลนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน มีการวางแผนดำเนินการ พร้อมกับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตัวชี้วัดที่จำเป็น ที่ต้องทำควบคู่กันไปในการประเมินความพึงพอใจ ก็คือความผูกพันของลูกค้า และค่า Net Promoter Score (NPS)

       หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า อย่างเป็นระบบ ที่สากลยอมรับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงตัวชี้วัด ความพึงพอใจของลูกค้า
2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ วิธีการประเมิน  ความพึงพอใจ / ความผูกพันของลูกค้า / NPS
3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน และสามารถนำไปปรับปรุงได้
4. เพื่อให้สามารถทำการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในงานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424