หลักสูตร การบริการลูกค้า – Customer Service/Strategy Excellence/Management

Customer Service/Strategy Excellence/Management
การบริการลูกค้า

รายละเอียด

        การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศ จะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่ และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหารผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

หัวข้อการเรียนรู้

• แนวคิดด้านการบริการ ( Service concept )
• การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน
• ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
• แผนระยะยาว ในการขับเคลือนองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
• Customer Centric
• Service Quality Attribute
• SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ
• การบริหารข้อมูลลูกค้า
• การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
• การเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า
• การบริการเหนือความคาดหมาย
• การบริการเชิงรุก
• การออกแบบบริการ
• การปฏิบัติตามมาตรฐานบริการ
• การปรับปรุงมาตรฐานงานบริการ
• Workshop มาตรฐานการบริการ
• กรณีศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

เหมาะกับใคร

  1. ผู้จัดการ
  2. ผู้บริหาร

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. Workshop
  3. Case Study ผู้นำในระดับสากลและประเทศ
  4. ชม VDO

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424