หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ – Emotional Intelligence

       การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์                      Emotional Intelligence

รายละเอียด

           หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นทักษะที่สำคัญ ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้คุณรับมือและพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหามักชอบจมอยู่กับปัญหา ส่งผลทำให้เกิดอารมณ์ชิงลบและความเครียดโดยไม่รู้ตัว จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากคุณได้เรียนรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณจะสามารถควบคุมและจัดการความคิด ความ

รู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองได้ โดยเริ่มจากการปรับมุมมองที่มีต่อปัญหาและมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่นำไปสู่เป้าหมาย คุณจะค้นพบและรู้สึกถึงศักยภาพภายในตัวเอง เกิดความคิดเชิงบวก ความเครียดลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจและยอมรับตัวตนของตัวเองและเข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็นได้ดียิ่งขึ้น
  2. เข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน จัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริงในชีวิตและการทำงาน
  3. เข้าใจวิธีการสร้างกำลังใจให้ตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตและการทำงานที่ชัดเจนได้
  4. พัฒนาความคิดในเชิงบวกโดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองเพื่อนร่วมงานและองค์กร พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424