การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร แบบออนไลน์ (Online Employee Engagement Survey)

Online Employee
Engagement Survey

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร แบบออนไลน์

รายละเอียด

    ในงานวิจัยระดับสากลพบว่า เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร เขาจะส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพสูงแก่องค์กร ด้วยเหตุนี้ระดับความผูกพันของพนักงานต๋อองค์กร จึงเป็นที่นิยมใช้ในองค์กร

ซึ่งเป็นการวัดค่าจากความรู้สึกออกมาเป็นตัวเลข และนำมาพัฒนาองค์กร โดยการนำเอาความเห็นของพนักงานที่ตอบแบบสอบถามมาใช้นั่นเอง

ตามทฤษฎีของ Federick Herzberg กล่าวไว้ในทฤษฎี 2 ปัจจัยว่า มี 2 ปัจจัยที่สำคัญของพนักงานทุกคนในองค์กร คือ

  1. ปัจจัยพื้นฐาน : ประกอบด้วยเรื่องสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ ห้องทำงาน ค่าตอบแทน ความปลอดภัยในงาน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานซึ่งหมายถึง ” หากปัจจัยเหล่านี้มีค่าที่ได้จากการสำรวจต่ำ หมายถึงพนักงานไม่พึงพอใจองค์กร ดังนั้นองค์กรต้องทำให้พนักงานพึงพอใจด้วยการแก้ไขปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้”
  2. ปัจจัยแรงจูงใจ (ปัจจัยที่ทำให้เติบโต) : ประกอบด้วยเรื่องความสำเร็จในงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กรความรับผิดชอบ การเติบโต ความรู้สึกลึก ๆ ที่นอกเหนือจากเงิน เช่น การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นความสนุก ความทำทาย การพัฒนาตนเอง เป็นตัน ซึ่งปัจจัยกลุ่มนี้จะทำให้ “พนักงานมีพลังในการทำงานและมีผลงานที่ดี ดังนั้นองค์กรต้องสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดกับพนักงาน”

ขั้นตอนการรับบริการ​

  1. เลือกPackageที่เหมาะกับองค์กรและสั่งซื้อ
  2. รับแบบสอบถามOnline
  3. แจ้งพนักงานตอบแบบสอบถาม
  4. ฟังรายงานผลและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา

งานที่ปรึกษาดำเนินการ

1. ประชุมวางแผนงานผ่านทาง VDO CONFERENCE
2. ออกแบบชุดคำถามในแบบสอบถาม โดยใช้คำถามมาตรฐาน
3.นำแบบสอบถามลงในระบบ Online
4. รวบรวมคำตอบในระบบ Online
5. วิเคราะห์ผลด้วยสถิติขั้นสูง
6.จัดทำรายงานผลสรุปการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
7. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโดยที่ปรึกษา (Recommendation)
8. นำเสนอรายงานผล

หมายเหตุ ที่ปรึกษาจะเข้าไปในองค์กรจำนวน 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง) ในวันนำเสนอรายงานผล

ปัจจัยที่ใช้ในการสำรวจ

Group (Key Factors) of Questions

วัตถุประสงค์

A) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน
      1. ทุกคนในฝ่ายให้ความช่วยเหลือกันและกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
      2. ฉันสามารถปรับตัวและเข้ากันได้ดีกับทุกคนในฝ่าย
      3. ความร่วมมือระหว่างฝ่ายของฉันและฝ่ายอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
      4. ทุกคนในทีมงานมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อผลักดันความสำเร็จขององค์กร
B) สวัสดิการและผลตอบแทน
      5. ฉันคิดว่าสวัสดิการของบริษัทฯ ดีทัดเทียม หรือดีกว่าสวัสดิการของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
      6. ค่าจ้างที่ฉันได้รับจากบริษัทฯ ดีกัดเทียม หรือดีกว่าค่าจ้างของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
      7. หากเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่นๆ ที่ทำงานในบริษัทฯ นี้ ฉันคิดว่าฉันได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม
      8. ผลตอบแทนที่ฉันได้รับมาจากหลักการและวิธีปฏิบัติที่ยุติธรรม
C) ฉันคิดว่าปัจจัยสำคัญ 3 อันดับแรก ที่ส่งผลทำให้ฉันคิดจะเปลี่ยนงานใหม่ เรียงอันดับจากสำคัญมาก
      (1) ไปสำคัญน้อย (3)

สิ่งที่ได้รับ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มสำรวจความผูกพันของพนักงาน
  2. เล่มรายงานผลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
  3. ข้อเสนอแนะ ( Recommendation ) โดยที่ปรึกษาเพื่อการสร้างความผูกพันของพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กร

Q&A

IMPRESSION มีประสบการณ์ในการทำงานต้าน Employee & Customer Engagement Survey มากกว่า 13 ปี มีลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการในหลากหลายธุรกิจ อาทิ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิต การเงิน ค้าปลีก น้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ขนสั่ง อาหาร โรงพยาบาล เป็นต้น

องค์กรไม่ต้องเตรียมตัวแต่อย่างใดเพียงแค่เลือกแพคเกจที่ตรงตามจำนวนพนักงานที่ต้องการแล้วรอรับแบบสอบถาม Online จาก IMPRESSION หลังจากนั้นองค์กรแจ้งให้พนักงานตอบแบบสอบถามกายใน 2 สัปดาห์ IMPRESSION จะรวบรวมคำตอบนำไปวิเคราะห์ผลภายใน 2 สัปดาห์และ IMPRESSION นำเสนอรายงานแก่ผู้บริหาร

เพียงแค่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลองค์กรของท่านเท่านั้น IMPRESSIONสามารถดูแลรายละเอียดงานอื่น ๆ ให้แก่ท่านได้