หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน – English for office workers

การใช้ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน

English for office workers

รายละเอียด

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ในธุรกิจการบริการ อย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติ และถูกธรรมเนียมสากล ส่งเสริมให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในธุรกิจการบริการ

วัตถุประสงค์

ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและคำศัพท์เฉพาะทางที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ อันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้ทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติสากลต่าง ๆ ที่ควรทำและไม่ควรทำในธุรกิจนี้นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ อย่างถูกหลัก และถูกธรรมเนียมอันจะนำไปสู่การทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424