หลักสูตร How to Pitch like a Pro Pitch อย่างไร . . ให้ Pro

How to Pitch like a Pro
Pitch อย่างไร . . ให้ Pro

รายละเอียด

     หลักสูตรนี้ จะช่วยเสริมสร้างทักษะการนำเสนออย่างมั่น ใจ เพิมศักยภาพในการนำเสนอ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า ‘3P’ PLAN-PLOT-PRESENT เพื่อให้ได้ทั้งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และ สร้างความสัมพันธ์อันดี

– เทคนิคการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาทักษะพื้นฐานให้พร้อมเป็นผู้นาสนองานที่ดี มีประสิทธิภาพ

– เสียงพูดและภาษากายที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

– วิธีการเกริ่นนำ การลำดับเนื้อหาและการเชื่อมโยงประเด็น จนถึงบทเลขท้ายที่จูงใจผู้ฟัง

– สามารถเรียบเรียงและเลือกใช้ถ้อยคำพูด อย่างนักนำเสนอมีออาชีพ เพื่อจูงใจให้ติดตามฟังและสร้างความประทับใจ

– วางเผนโครงสร้างพล็อตเรื่องการนำเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบ สามาร์ถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตการทำงานจริง

– เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storyteling) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อย่างโด่ดเด่นและมีเรื่องเล่าเกริ่นนำ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

     หลักสูตรที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักนำเสนออย่างมืออาชีพ ที่จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการทำงาน ผลลัพธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในขณะที่นำเสนอ (ได้ทั้งงาน-ได้ทั้งใจ) ในโลกธุรกิจในปัจจุบันผ่านการเรียนรู้เทคนิคการวางแผนเรื่องที่จะนำเสนอการวางโครงเรื่อง และการนำเสนอซึ่งทุกเทคนิค จะนำพาผู้เรียนไปสู่การขึ้นเวที ทั้ง 0n Stage และ Virtual ได้อย่างมั่นใจพร้อมกับเนื้อหา (Contents) ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424