หลักสูตร การตั้ง KPI โดยเจาะลึกแบบรายบุคคล

การตั้ง KPI โดยเจาะลึกแบบรายบุคคล

รายละเอียด

     การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรสามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร

     ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้หลายๆองค์กร จำเป็นต้องปรับตัวให้กันต่อสภาวะนี้การที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้นั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการเติบโตและอยู่รอดของทุกองค์กร เพราะฉะนั้น การกำหนดตัวชี้วัดงานหลัก หรือ KPI เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรกำลังจะดำเนินไป การทำ KPI มี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 

1. การกำหนดเป้าหมาย (Smart Goal Setting)

2. การประเมินผล (KPI & Competency)

3. คือการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Pเan) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องสอดคล้องกันและนำสู่การปฏิบัติได้จริง แน่นอนว่าหากองค์กรใดมี ระบบการบริหารผลงานที่ดี ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์กร และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้เข้าใจมุมมองและกระบวนการในการบริหารและพัฒนาผลงาน รวมไปถึงการกำหนด KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรัสู่การกำหนดตัวชี้วัดงานหลักของแต่ละหน่วยงาน (KPI)
  3. เพื่อให้สามารถออกแบบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
  4. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการนำ KPI สู่การปฏิบัติงานได้จริง (Action Plan)

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424