เปิดมุมมอง ทำความรู้จัก LGBTQIA

การเข้าใจและยอมรับเพศวิถีที่หลากหลาย เช่น LGBTQIA เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นกันเองและเข้าใจกันได้มากขึ้น การยอมรับและเชื่อมั่นในตัวตนของผู้อื่นที่มีเพศวิถีที่แตกต่างจากเราเอง จะช่วยสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของทุกบุคคลได้มากขึ้น นอกจากนี้ การสร้างสังคมที่ยอมรับและเข้าใจเพศวิถีที่หลากหลายยังช่วยให้ผู้ที่มีเพศวิถีที่แตกต่างได้รับการตอบรับและการรับรู้ที่เท่าเทียมกัน และไม่ต้องมีความกังวลหรือกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการยอมรับในสังคมของเรา

LGBTQIA คือตัวอักษรย่อที่ใช้ในการแทนคนที่มีเพศวิถีที่หลากหลาย เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ยอมรับและเข้าใจเพศวิถีที่หลากหลาย  โดยมีความหมายดังนี้

LGBTQIA เป็นตัวอักษรย่อที่ใช้ในการอธิบายคนที่มีเพศวิถีหรือเพศสัมพันธ์ที่หลากหลายจากเพศและเพศวิถีที่กำหนดโดยสังคมแบบไบนารี ตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

L – Lesbian (เลสเบี้ยน) คือผู้หญิงที่มีความรู้สึกตนเป็นเพศสีเดียวกันและมีความหลงใหลในผู้หญิง

G – Gay (เกย์) คือผู้ชายที่มีความรู้สึกตนเป็นเพศสีเดียวกันและมีความหลงใหลในผู้ชาย

B – Bisexual (ไบเซกชัวล์) คือผู้ที่มีความรู้สึกตนเป็นเพศสองชั้นหรือสองเพศและมีความหลงใหลทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

T – Transgender (ทรานสเจนเดอร์) คือผู้ที่มีเพศและเพศวิถีที่แตกต่างจากเพศที่กำหนดโดยสังคมแบบไบนารี

Q – Queer (คิวเอียร์) คือคนที่มีเพศวิถีที่หลากหลายและไม่ตรงตามแบบแผนของสังคม

I – Intersex (อินเตอร์เซกซ์) คือผู้ที่มีเพศอวัยวะที่ไม่สามารถหมวดหมู่ได้เป็นชายหรือหญิง

A – Asexual (เอซีกซัล) คือคนที่ไม่มีความสนใจในเรื่องของเพศและเพศวิถี

การใช้ตัวอักษร LGBTQIA เป็นการสื่อถึงความหลากหลายของเพศและเพศวิถีที่ไม่ได้ถูกยอมรับในสังคมแบบไบนารี การเรียกใช้ตัวอักษรเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนเห็นและเข้าใจว่ามีคนที่มีเพศและเพศวิถีที่หลากหลายอยู่รอบตัวเรา ซึ่งช่วยให้ผู้คนที่มีเพศและเพศวิถีที่แตกต่างได้รับการยอมรับและเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

นอกจากนี้ การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของเพศและเพศวิถียังช่วยลดปัญหาความเหยียดหยามและความไม่เท่าเทียมในสังคม โดยที่คนที่มีเพศหรือเพศวิถีที่แตกต่างกันจะไม่ถูกกีดกันหรือต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิ์ และจะได้รับการเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม

สุดท้าย การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของเพศและเพศวิถียังเป็นการสร้างสังคมที่มีความเป็นกันเอง และเป็นสังคมที่สามารถรับมือกับความแตกต่างต่างๆได้อย่างสมดุลและเท่าเทียมกันอีกด้วย

ทความโดย

ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล
IMPRESSION GROUP

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424