หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ – Leadership skill

Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Team
การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

รายละเอียด

            ในฐานะผู้นำ “ ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ” มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ความสำเร็จของหน่วยงานนอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในหน่วยงานแล้ว ยังต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ แล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ อันจะเป็นแนวทางให้ “ ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
  2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนา      ต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็มเสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
  3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน (Team Leader)
  2. ผู้จัดการ

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. Workshop
  3. Case Study
  4. ฝึกปฏิบัติ วิทยากรให้คำแนะนำรายบุคคล

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424