หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน – LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILLS

การพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน
LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILLS

รายละเอียด

    การพัฒนาความรู้ ทักษะสำหรับหัวหน้างาน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของตนที่เปลี่ยนไป จากผู้ปฏิบัติงานประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผู้นำทีมงานที่วิธีบริหารงานนั้นจะส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ตลอดจนสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กรนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง                                                                                                                                      หลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนาหัวหน้างานให้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน แสดงพฤติกรรมหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกในทีมงาน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในมิติของแรงจูงใจและความสามารถเพื่อสามารถกำหนดวิธีพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะอย่างเหมาะสมกับทีมงานแต่ละบุคคล ภายใต้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน เข้าใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมของหัวหน้างานต้นแบบ เข้าใจความแตกต่างของบุคคล สู่การกำหนดวิธีพัฒนาและสอนงานที่มีประสิทธิผล บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะหัวหน้างาน ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกทีมงาน
  แนวคิด 7 อุปนิสัยของคนทำงานที่มีประสิทธิผล
  1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน(Be Proactive)
  2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ(Begin with the End in Mind)
  3. ทำตามลำดับความสำคัญ(Put First Things First.)
  4. คิดแบบ ชนะ/ชนะ(Think Win-Win)
  5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา(Seek First to Understand, Then to be Understood.
  6 ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่(Synergize)
  7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ(Sharpen the saw)
  Workshop : ปรับกระบวนการคิดสู่การทำงานของเรา
  – การทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ
  – การคิดเชิงบวก
  – การคิดเชิงรุก
  – เข้าใจความแตกต่าง สู่การยอมรับความแตกต่าง
  การกำหนดวิธีบริหาร และพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุด
  Workshop :สรุปการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424