หลักสูตร การสร้างระบบ การทํางานแบบลีน – Lean System

Lean System
การสร้างระบบ การทํางานแบบลีน

รายละเอียด

     ระบบลีน (LEAN) คือ การทำงานที่มุ่งบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งที่การลดหรือกำจัด กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value Added Activities) โดยจะจำแนกเป็น Waste 8 อย่างด้วยกันในหลักสูตรนี้จะแนะนำถึง วิธีการสร้างระบบการทำงานแบบลีน (LEAN SYSTEM) ซึ่งจะช่วยในการบริหารกระบวนการ (Process) การบริหารกำลังคนและการพัฒนาทักษะ (People) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ( Program) โดยจะอธิบายวิธีการสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารปัจจัยต่างๆ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. การสร้างกลไกในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานให้เกิดวัฒนธรรม
  3.  การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement)
  4. การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ (โปรแกรม Trello)ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ทั้งในเรื่องงานส่วนตัว และงานของบริษัท

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424