หลักสูตร การสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

        การสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายองค์กร
 2. เพื่อให้มองถึงประโยชน์ขององค์และการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ทักษะ การจูงใจ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เข้าใจถึงหลักบริหาร 4+4 Model (ผู้บังคับบัญชา 4 แบบและลูกน้อง 4 แบบ)
 6. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 7. มีทัศนคติบวกต่อองค์กร, เพื่อนร่วมงานและงานของตนเองและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. รู้จักวิธีสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและเพื่อน เพื่อมีใจในการทำงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของงาน
 9. ปรับการทำงานให้เกิดขึ้นด้วยใจไม่เพียงแค่หน้าที่
 10. เพื่อสร้างทีมงานการทำงานที่ดี
 11. เข้าใจหลักบริหารเวลา : Time Management

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424