หลักสูตร NPS สู่ความผูกพันกับลูกค้า - NPS Net Promoter Score for Customer Engagement

NPS สู่ความผูกพันกับลูกค้า
NPS Net Promoter Score for Customer Engagement

รายละเอียด

    การสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้า (Customer Engagement) เป็นกลยุทธที่องค์กรชั้นนํา นําไปใช้ปฏิบัติโดยมีการวัดผลที่สําคัญคือค่า NPS (Net Promoter Score) ซึ่งการทําให้ประสบความสําเร็จนั้นจําเป็นต้องมีการเข้าใจถึงรูปแบบการวัดและประเมินค่า NPS รวมทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเสริมให้เกิดค่า NPS ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Day 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424