หลักสูตร เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน – Open Mind for Achievement

Open Mind for Achievement
เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน

รายละเอียด

     เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ หลักสูตร Service Design การออกแบบบริการนี้จึงถูกออกแบบมา เพื่อให้ผู้รียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงานตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก

2.  เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

3.  เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน

4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424