หลักสูตร การบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน – People Management & Talent Planning

การบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน

People Management & Talent Planning

รายละเอียด

       ปัจจัยแห่งความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ไม่ได้พิจารณากันที่องค์กรใดมีทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่ากัน แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กร  โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ให้สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่มาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง สามารถกระตุ้นจูงใจและรักษาให้พนักงานดาวเด่นอยู่เป็นกำลังสำคัญและยินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร (Loyalty) ถือเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้                                                                                                                                                                                             ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการที่จะธำรงรักษาพนักงานดาวเด่น ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดหัวกระทิ ที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) หรือผู้นำองค์กรในอนาคต (Future leader) ให้อยู่กับองค์กรและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมไปกับ การวางแผนด้านสายความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมความรู้และทักษะให้กับยอดหัวกระทิเหล่านั้น ให้มีความพร้อมและมีความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ไม่คิดหนีไปไหนง่ายๆ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทำ Talent Management และ Succession Plan
  2. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent Management ที่องค์กรต้องการ
  3. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบเทคนิคการบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ
  4. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด กระบวนการในการสร้างและพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้นำสำหรับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424