หลักสูตร การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

 Performance Coaching
การโค้ชผลงาน

รายละเอียด

      การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทำการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชซี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง

ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน
  2. เข้าใจบทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ
  3. สามารถนำเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้
  4. สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ
  3. ผู้บริหาร
  4. ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424