หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและการคิดเชิงอนาคต – Pro Active at work and futuristic thinking

การทำงานเชิงรุกและการคิดเชิงอนาคต
Pro Active at work and futuristic thinking

รายละเอียด

     การเตรียมการณ์ที่ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนาคต มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ซึ่งการทำงานตามหน้าที่ ที่ตนเองได้รับมอบหมายนั้น ไม่เพียงพอแล้ว สำหรับการแข่งขันในปัจจุบัน และยิ่งคนทำงานรุ่นใหม่ต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตนเอง หากรอให้ผู้บังคับบัญชามาสั่ง ต้องรอให้ผู้อื่นมากำหนด โดยเราไม่เข้าใจจุดประสงค์ของงาน และไม่ Proactiveเราก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างและก้าวหน้าในอาชีพของเราได้

วัตถุประสงค์

เข้าใจแนวคิด Pro Active at work and futuristic thinking ความสำคัญ และวิธีสร้าง Pro Active at work and futuristic thinking และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและใช้ชีวิตแบบ ProActive และ Futuristic thinking มากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424