หลักสูตร Professional Competency Skill

Professional Competency Skill

รายละเอียด

     โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based)

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ
  ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้

1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน}

     “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีการอบรม

     การนำเสนอแบบผสมผสานสิบเนื่องกันไป โดยให้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นหลักนั้นค่อยๆ ซึมซับ เกิดขึ้น การนำเสนอจะเน้นผู้เข้าอบรมเป็นหลักในกระบวนการเรียนรู้จัดในรูปแบบ Workshop ประกอบการบรรยาย โดยมีกิจกรรมสอดแทรกเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาให้ชัดเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การเปิดมุมมองใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการให้บริการลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 2. ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ และวิธีการเจรจากันในลักษณะที่ทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นและแนวการตั้งคำถาม ขณะเดียวกันก็มีการใส่ใจการให้บริการลูกค้าในลักษณะที่สมดุล
  เหมาะสม
 3. การคิดในเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีหลักการ

คุณสมบัติพนักงาน : Contact Center

ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน

2. Professional Customer Service Program เรียน 4 หลักสูตร จำนวน 4 วัน}

     เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึงการวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีการอบรม

 1. บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกันและกับวิทยากร
 2. มีกิจกรรม Workshop, Case Study ต่างๆ เพื่อระดมสมองและนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริการที่เป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร
 2. สามารถรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกค้า Complaint และสามารถเข้าใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 3. มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับงานที่ต้องให้บริการลูกค้าโดยตรง
 4. สามารถฟัง เข้าใจ และตอบสนองได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเหนือชั้น

คุณสมบัติพนักงาน : Customer Service หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการอบรม : 4 วัน

3. Professional Manager Program เรียน 6 หลักสูตร จำนวน 6 วัน}

     ภาวะผู้นำคือปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จเนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูงให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

     ดังนั้นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎีหลักการวิธีการเทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธามีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือความสำเร็จขององค์กรนั่นเอง

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีการอบรม

 1. บรรยายและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกันและกับวิทยากร
 2. กิจกรรม Workshop, Case Study ต่างๆ เพื่อระดมสมอง และนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเติมเต็มกับแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เชื่อมโยงภาพขององค์ความรู้ด้านต่างๆและนำไปปรับใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันจากการทำกิจกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Activities) และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงอย่างได้ผล
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสและเปลี่ยนประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่การประสานงาน และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพนักงาน : ระดับผู้จัดการขึ้นไป

ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน

4. Professional Sale Program เรียน 6 หลักสูตร จำนวน 6 วัน}

     ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ยากมีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า

     ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมกลยุทธ์ทางการตลาด และเนื่องด้วยฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายซึ่งเป็นฝ่ายที่สัมผัสโดยตรงกับลูกค้า การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาพนักงานในฝ่ายอื่นเลย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในด้านการขายและการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างความจงรักภักดีให้เกิดแก่ลูกค้าที่มีต่อองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะปลูกฝังทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานในฝ่ายขายและการตลาด

     ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับลูกค้าเอาไว้และระหว่างพนักงานด้วยกัน รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักในวิชาชีพ “การขาย” และทำงานขายด้วยใจรัก โดยใช้หลักการบริการสำหรับงานขาย

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีการอบรม

 1. บรรยายและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกันและกับวิทยากร
 2. กิจกรรมWorkshop, Case Study ต่างๆ เพื่อระดมสมองและนำเสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทักษะในการในการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ตามทันในยุคปัจจุบัน
 2. พนักงานได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
 3. พนักงานมีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
 4. รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติ : พนักงานขาย

ระยะเวลาในการอบรม : 6 วัน

5. Professional Support Staff Program เรียน 3 หลักสูตร จำนวน 3 วัน}

     เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึงการประสานงานโดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร การดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีการอบรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารและเทคนิคการใช้การสื่อสารในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้จริง
 3. ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น

คุณสมบัติ : พนักงานทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน

6. Professional Technical Service Program เรียน 3 หลักสูตร จำนวน 3 วัน}

     เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของหน่วยงาน Technical Service ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยมีหลักพื้นฐาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มทักษะการสื่อสาร  ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีการอบรม

บรรยาย และ Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พนักงานได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูมีความน่าเชื่อถือ
 2. ได้เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร ประสานงาน ภายใน และ ภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ : พนักงาน Technical Service

ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424