หลักสูตร ข้อกำหนด ของระบบ บริหารคุณภาพ

ข้อกำหนด ของระบบ บริหารคุณภาพ

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถนำความรู้ในเรื่องข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือด้านคุณภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ
  3. สามารถจัดทำเอกสารและปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเวอร์ชั่น2015 ได้
  4. สามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายของแต่ละกระบวนการได้
  5. สามารถประยุกต์ใช้เรื่องของการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  6. สามารถและดำเนินการในเรื่องของการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนฝ่ายบริหารได้
  7. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานเชิงมุ่งเน้นกระบวนการได้โดยใช้แผนภูมิรูปเต่าได้
  8. สามารถใช้ความรู้ของการจัดการกับเครื่องมือวัดไปใช้งานในเรื่องของเครื่องวัดได้
  9. สามารถนำความรู้ไปใช้งานและปรับตัวเข้ากับที่ทำงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424