หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร – Relation Building in the Organization

การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
Relation Building in the Organization

รายละเอียด

     เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กรมีความคิดเชิงบวกเข้าใจตนเองและผู้อื่นสานความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้ อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกและมีความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้า/ลูกน้อง
  2. เพื่อปรับแนวคิดที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
  3. เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424