หลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย

ขับขี่ปลอดภัย

รายละเอียด

     หลักสูตรการอบรมด้านขับปลอดภัยเป็นการให้ความรู้ ทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมกิจกรรมที่สนุกมนานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงกับสถานประกอบการ หรือเหตุการณ์ที่เป็นที่ วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและแนวทางปูองกันไม่ให้ เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการลดความสูญเสียในชีวิตและธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจึงควรจัดให้มีการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรณีศึกษาสามารถประยุกต์ให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหา ระยะเวลา และธุรกิจได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424