หลักสูตร ออกแบบการขายในยุค Covid และ New Normal ด้วย Design Thinking

ออกแบบการขายในยุค Covid
และ New Normal ด้วย Design Thinking

รายละเอียด

     ภาวะวิกฤติโควิด 19 และความปกติใหม่นั้น จะแตกต่างจากภาวะก่อนวิกฤติอย่างแน่นอนซึ่งรวมถึงความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้าองค์กร (828) และผู้บริโภค (82C) ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมาร่วมกันออกแบบการทำงานขายกันใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้แบบที่ออกมานั้นมีความแตกต่างสร้างสรรค์ไปจากแบบเดิม ๆ วิทยากรจึงจะเพิ่มเติมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานข้ามาในกระบวนการ Ideation ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สามของ design thinking ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก CEF (Creative Education Foundation) และ CPSI (Creative Problem Solving Institute) และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การบรรยาย การโค้ช และการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์มากว่าสิบปี นำมาผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ เพื่อออกแบบหลักสูตร และอำนวยการเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นการนำไปใช้ทำงานได้จริง (Work-Based Learning)

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

     เป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้กิดการออกแบบที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่ยังใช้ออกแบบให้เกิดการปรับตัวของการทำงานในแผนกขายการอบรมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในแผนกขาย มาร่วมกันออกแบบงานขายให้สอดคล้องกับกาวะช่วงโควิดและความปกติใหม่ โดยวิทยากรจะนำเอาความรู้ด้านDesign Thinking vอง d.school จาก Stanford University ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาเป็นตัวตั้ง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424