หลักสูตร เทคนิคการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและการทำงานในงานบริการ Service Debriefing

Service Debriefing
เทคนิคการฝึกรวบรวมประเด็น
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานในงานบริการ

รายละเอียด

     การฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงบวกโดยการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาการให้บริการ (Pain point) หรือสิ่งที่อยากพัฒนางานบริการ (Gain point) ที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวบรวมออกมาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานขององค์กรรวมถึงทำให้พนักงานมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับความมั่นใจในตนเองนี้จะมีผลต่อความสามารถในการแสดงทักษะที่เหมาะกับบริบทของพนักงานในการให้บริการและส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงาน (Competency)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้รูปแบบการใช้ Service Debriefing
  2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้ Service Debriefing
  3. เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการขององค์กร
  4. นำหลักการไปใช้ในการประยุกต์และพัฒนากับองค์กร
  5. พัฒนาศักยภาพของผู้นำในการมององค์ประกอบภาพรวมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424