หลักสูตร การส่งมอบบริการให้เหมาะกับกลุ่มประเภทลูกค้า – Service Delivery Through Customer Segmentation

Service Delivery Through
Customer Segmentation

การส่งมอบบริการ
ให้เหมาะกับกลุ่มประเภทลูกค้า

รายละเอียด

      ด้วยรูปแบบของการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับความต้องการของลูกค้าที่มีสูงขึ้นอยู่ทุกวัน การตอบโจทย์ลูกค้า จึงมิใช่เพียงแค่การให้บริการตามมาตรฐานเท่านั้น หากแค่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรม และวิถีชีวิตที่แตกต่งไปจากเดิม ดังเช่นในอดีตมีลูกค้าเป็นเพียงกลุ่ม ชาย หญิง Gen X /Gen Y /Baby Boomer หรืออาชีพรับจ้าง ข้าราชการ นักธุรกิจ แต่ปัจจุบันการแบ่งกลุ่มลูกค้าเกิดเป็นแบบ Life Style ของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม เช่นกลุ่ม ลูกค้ารักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม คู่รักเพศที่สาม ชายรักชาย ชอบของแถม / โปรโมชั่น เป็นต้น เราจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการมีการปรับตัวในการส่งมอบสินค้และบริการที่สอดคล้องกับ Life Style ของลูกค้ามากขึ้น อย่างเช่น มีการขายบ้านที่ทาสีม่วงไว้รอสำหรับบ้านคู่รักเพศที่สาม ชายรักชาย หรือการจัดวางสินค้าของ B28 ที่มิใช่เป็นการจัดวางตามชนิดสินค้า แต่เป็นการจัดวางตาม Life Style ของลูกค้า

     ดังนั้นหลักสูตรการส่งมอบบริการให้เหมาะกับกลุ่มประเภทลูกค้าจึงออกแบบมาพื่อพัฒนากักษะความรู้ของผู้เรียนให้กิดมุมมองที่กว้างและสามารถนำไปประยุกต์กับการให้บริการลูกค้าของตนเองในปัจจุบันได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเข้าใจถึงประเภทลูกค้า กลุ่มลูกค้าและความต้องการของลูกค้าที่มีในปัจจุบัน
  2. เพื่อออกแบบแนวทางการตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและต่อยอดจากการบริการในปัจจุบัน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424