หลักสูตร Service Innovation

  Service Innovation

รายละเอียด

   ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับความต้องการของลูกค้าที่นับวันยิ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณการที่องค์กรจะผ่าฟัน พิชิตใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนนั้น ก็ย่อมต้องการวิธีการให้บริการ รูปแบบการให้บริการที่แปลกใหม่ แตกต่าง มามัดใจลูกค้าเอาไว้ให้ได้หลักสูตร Service Innovation นวัตกรรมบริการจะช่วยปลูกฝังแนวคิดแบบใหม่ พร้อมกรณีศึกษาในระดับสากล ด้วยเครื่องมือที่ช่วยค้นหานวัตกรรมบริการใหม่ๆ สำหรับองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ การให้บริการลูกค้าที่มีนวัตกรรม

2. เพื่อคิดหารูปแบบนวัตกรรมบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าและองค์กรได้

3. เพื่อสามารถนำเอามุมมองความคิดที่เป็นนวัตกรรมไปใช้สู่การนำไปปฏิบัติขององค์กรได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424