หลักสูตร บริการด้วยใจ และลูกค้า เป็นศูนย์กลาง – Service Mind and Customer Centric

 Service Mind and Customer Centric
บริการด้วยใจ และลูกค้า เป็นศูนย์กลาง

รายละเอียด

     เป็นการเปิดมุมมองของลูกค้าให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของลูกค้าและสามารถให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดีจิตใจที่เอาใจใส่ต่อลูกค้า และมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ๆปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานขาย และงานบริการลูกค้า

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

     เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานด้านการขายและบริการเข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า”ผู้ได้อบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการให้บริการที่ดีที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปใช้ในการทำงานขาย และการบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424