หลักสูตร บริการด้วยใจ + เทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Service Mind+customer complaint Handling

Service Mind

+customer complaint Handling
บริการด้วยใจ
+ เทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้า

รายละเอียด

    หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานบริการให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า” ผู้ด้อบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้ารวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการให้บริการที่ดีที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติไปใช้ในการทำงานขาย และการบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424