หลักสูตร การบริหารระบบปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานบริการ – Service Operation Management

Service Operation Management
การบริหารระบบปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบริการ

รายละเอียด

     ในการให้บริการลูกค้าจนลูกค้ารู้สึกประทับใจนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ก็คือ ระบบบริหารจัดการขององค์กรเพราะระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้พนักงานนำเอามาตรฐานบริการที่ดีส่งมอบให้แก่ลูกค้านั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ระบบงาน การจูงใจ บรรยากาศ สถานที่ และอื่นๆ

     หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความเข้าใจในเรื่องการบริหารระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการบริหารระบบงานบริการภายในองค์กรได้

2. เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424