หลักสูตร การเรียนรู้สถานการณ์จำลองให้บริการ - Service Simulation

Service Simulation
การเรียนรู้สถานการณ์จำลองให้บริการ

รายละเอียด

     การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเสมือนจริงโดยจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงมาให้พนักงานได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงส่งผลให้พนักงานได้เรียนรู้และเผชิญกับปัญหาในสถานการณ์และบรรยายกาศที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวบรวมออกมาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงทำให้พนักงานมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับความมั่นใจในตนเองนี้จะมีผลต่อความสามารถในการแสดงทักษะที่เหมาะกับบริบทของพนักงานในการให้บริการและส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงาน (Competency)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้รูปแบบการให้บริการสถานการณ์จำลอง
  2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการขององค์กร
  4. นำหลักการไปใช้ในการประยุกต์และพัฒนากับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424