บริการที่ปรึกษาใน การสร้างมาตรฐานบริการ - SERVICE STANDARD

SERVICE STANDARD
บริการที่ปรึกษาใน
การสร้างมาตรฐานบริการ

รายละเอียด

       การให้บริการและการขายที่เป็นมาตรฐานขององค์กรชั้นนำระดับสากลของทุกองค์กร มิใช่เกิดขึ้นจาก การที่มีพนักงานมีใจบริการแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการสร้างมาตรฐานบริการให้เกิดขึ้นในองค์กรที่ทำให้เกิดระบบงาน การจัดการ รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้างาน การบริหารจัดการหลังเสร็จงาน และที่สำคัญคือ บุคลิกภาพการแต่งกาย ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา คำพูด ที่ต้องมีการกำหนดขึ้นมา และให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการลูกค้า ปฏิบัติใช้แก่ลูกค้า

งานที่ปรึกษาที่จเข้าไปช่วยสร้างมาตรฐานบริการ

ประกอบไปด้วย

1. การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

2. การศึกษาลักษณะงานในปัจจุบัน

3. การกำหนดกลยุทธ์บริการ

     4. การออกแบบมาตรฐานบริการ ประกอบด้วย

     4.1 พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)

     4.2 พฤติกรรมการให้บริการแก่ลูกค้า (ServiceGuideline)

     4.3 การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษา ท่ทาง(Service Grooming & Protocol)

     4.4 การรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (ServiceRecovery Plan)

     4.5 การรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้า (Customer Complaint Handling)

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

  1. องค์กรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า
  2. พ้นักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
  3. เป็นพื้นฐานในการอบรมพนักงานใหม่
  4. องค์กรสามารถยกระดับบริการให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงมาตรฐานบริการฉบับใหม่

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

2-4 เดือน (ตามลักษณะขององค์กร)

รูปแบบการทำงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยออกแบบ วางแผนมาตรฐานบริหารให้องค์กรทั้งหมด โดยองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลพิจารณาเห็นชอบเพื่นำไปสู่การปฏิบัติ

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424