หลักสูตร กลยุทธ์บริการ – Service Strategy

Service Strategy
กลยุทธ์บริการ

รายละเอียด

    เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ หลักสูตร กำหนดรูปแบบ กลยุทธ์บริการ นี้จึงถูกออกแบบมา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงานตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในกลยุทธ์บริการ

2. เพื่อสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการในองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในกลยุทธ์บริการ ไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424