หลักสูตร Simulation Coaching & Training

Simulation Coaching & Training

รายละเอียด

     เป็นการเรียนรู้โดยการจำลองเหตุการณ์การทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการปฏิบัติหน้าที่/บริการลูกค้า เสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation) โดยวิทยากรจะมีข้อมูล Process การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ และให้คำแนะนำ (Coaching) ตลอดการปฏิบัติ การจำลองเหตุการณ์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของหน้างานที่ต้องพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ก่อนการมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติ
  3. เพื่อให้สามารถวางแผนในการชี้แนะ และเพิ่มทักษะในการชี้แนะให้พนักงานเกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริง

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424