หลักสูตร ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ – Up-Skills & Re-Skills

ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่

Up-Skills & Re-Skills

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่
  2. ให้ทราบถึง ความสำคัญ ของ Leadership Concept ที่ต้องรู้
  3. ให้เกิดการเรียน รู้ ทัศนคติที่ ดี ต่อ องค์กร /ลูกค้า/ตนเอง ความแตกต่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset
  4. ให้ ทราบถึง 4 องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (4l’s)
  5. ให้ทราบถึง ผู้นำทักษะหลัก 4 ประการจำเป็น (4 Core Leadership Skills)
  6. ให้ทราบ ความแตกต่าง ระหว่าง “Leader” กับ “Leadership”
  7. เพื่อ ให้ ผู้อบรม เข้า ใจการทำงาน กับกลุ่ม ลูกน้อง (Diversity and Generational Differences in the Workplace) ในแต่ละ GEN (GEN -M /GEN-Y/GEN-X /Baby Boomer
  8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ (Interpersonal Skills) การเป็น ผู้บังคับบัญชา โดยผ่าน การทำ Workshop (4+4 Model)
  9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้า ได้เข้า ใจ การบริหารเวลา อย่างง่าย Time Management
  10. ให้เกิดการสร้าง ทีมในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ Motivate Team (Team Work)

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424