หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้นและการรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Smart Negotiate & Customer Complaint Handling

Smart Negotiate & Customer Complaint Handling
การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้นและการรับมือกับปัญหาของลูกค้า

รายละเอียด

     ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้การบริการเป็นที่ประทับใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพตนเองและวิธีการในการรับมือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และไม่ว่าจะเป็นการใช้นํ้าเสียง ท่าทาง การแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และประสบผลสําเร็จ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนําเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424