หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ – Strategic Management

การจัดการเชิงกลยุทธ์

 Strategic Management

รายละเอียด

      เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสร้างกลยุทร์ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของธุรกิจโดยการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีของธุรกิจและการตรวจสอบการดำเนินการของกลยุทร์ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เป็นกรณีที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ต้องระมัดระวังในการจัดการเชิงกลยุทธ์

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับฝ่ายงานหรือกลุ่มงานได้ โดยเป็นกลยุทร์ที่มีความสอดคล้องและสามารถสะท้อนถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424