หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําขั้นสูง – Super Smart Leader

                    Super Smart Leader                       การพัฒนาภาวะผู้นําขั้นสูง

รายละเอียด

    ” ผู้นำที่ต้องสร้างผู้นำ ” หมายถึงผู้บริหารในองค์กรที่มี “ลำดับชั้นการบังคับบัญชา” มากกว่า 1 ระดับขึ้นไป ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ภาวะผู้นำระดับสูง” เพื่อที่จะต้อง “พัฒนาผู้นำระดับรองลงไป” และ “พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด” ไปพร้อมกันอย่างสมดุล ซึ่งนี่คือเหตุผลหลักกี่ หลักสูตร “Super Smart Leader” จึงถูกออกแบบเพื่อที่จะพัฒนาCompetency ที่สำคัญของ “ผู้นำที่ต้องสร้างผู้นำ” อันได้แก่ ภาวะผู้นำพื่อสร้างผู้นำ, ทักษะ การดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสูงสุด, เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน, ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, แนวทางการเผชิญสถานการณ์อย่างชาญฉลาด, ทักษะการสื่อสารอย่างผู้นำ และหลักการตัดสินใจ และทักษะการแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                  การบูรณาการ “องค์ความรู้, แนวทางพัฒนาทักษะ รวมถึงการปรับทัศนคติ” อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน คือสิ่งสำคัญที่สุดที่หลักสูตร Super Smart Leader จะดำเนินการให้กิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ตลอด 1 วัน ด้วยแนวทาง Active Learning, Problem Based Learning และ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบEPA ที่จะนำผู้ข้ารับการเรียนรู้ “เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถพัฒนาบทบาท การเป็นผู้นำ” ได้อย่างแท้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เกิดการเรียนรู้ใน “ระดับจิตใจ” ว่าการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่ดี เป็น “สิ่งสำคัญมาก”
  2. เกิดแรงบันดาลใจที่จะ “พัฒนาสู่การเป็น Super Smart Leader” อย่างมุ่งมั่น
  3. เข้าใจ และเข้าถึงแนวทางที่จะ “พัฒนาทักษะ” ที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
  4. มีความรู้ และข้อมูลที่จะนำไปสู่การ ” ลงมือพัฒนาการเป็นผู้นำ” อย่างยั่งยืน
  5. เพิ่มพูนสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างผู้เรียนทุกคน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424