หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ – Systematic Thinking For Success

    Systematic Thinking For Success           การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ

 

รายละเอียด

           การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต การคิดนำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา ปลายทางของการคิดคือการนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คน แตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้นแตกต่างกัน

    เมื่อเป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ เริ่มต้นมาจากการคิดและการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะที่สำคัญนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้ว กระบวนการคิดที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นความสำเร็จ การที่เราสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทำให้การทำงาน การใช้ชีวิตถูกขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน หากคนที่มีความคิดอย่างเป็นระบบมาอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน ก็จะส่งเสริมให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมเข้าใจและเห็นประโยชน์ที่สำคัญของทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาทักษะนั้นให้มีประสิทธิภาพได้
  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการคิดอย่าง เป็นระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424