หลักสูตร จิตวิทยาในการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ – The Psychological of Professional Customer Service

The Psychological of Professional Customer Service
จิตวิทยาในการบริการลูกค้า
แบบมืออาชีพ

 

รายละเอียด

     ปัจจุบันในการบริการลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง เพราะการบริการที่ดี จะทำให้เป็นการรักษาลูกค้าเก่า และเกิดการแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาซื้อสินค้า และใช้บริการของเราจนกลายเป็นลูกค้าใหม่หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะแก่ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน พร้อมที่จะสามารถให้บริการที่ดวงใจ รวมทัังรับมือกับสถานการณ์ ปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความแตกต่าง และสไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละราย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการสนทนา นำเสนอ ตอบคำถาม และแก้ปัญหากับลูกค้าในแต่ละสไตล์ได้
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเอาบทเรียนที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424