หลักสูตร Writing Effective Emails & Making Business Phone Calls

Writing Effective Emails & Making Business Phone Calls

รายละเอียด

     หลักสูตร Writing Effective Emails & Making Business Phone Calls เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้สามารถของผู้เรียนในสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเน้นที่ทักษะการพูดและฟังเมื่อต้องใช้โทรศัพท์ในสำนักงาน หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนอีเมลที่ถูกหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นหลักสูตรที่ค้นคว้า ผ่านหนังสือ และเอกสารประกอบการสอนที่ได้มาตรฐานสากล โดยออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงการทักทาย การแนะนำตัวเอง หัวข้อในการสนทนาต่าง ๆ การสื่อสารทางโทรศัพท์ การเขียนและโต้ตอบอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้เข้าอบรมเมื่อต้องเขียนอีเมลเป็นภาษา อังกฤษ และสามารถใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424