การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ทำอย่างไร

การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวัดและปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1.กำหนดตัวชี้วัด (Defining Metrics): กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น ระดับความพึงพอใจของพนักงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ การกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร เป็นต้น

2.สำรวจ (Surveys): นำเสนอแบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้กับพนักงานทั้งหมดหรือกลุ่มเล็กๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและความรู้สึกของพนักงานต่อวัฒนธรรมและการดำเนินงานภายในองค์กร

3.สัมภาษณ์ (Interviews): จัดการสัมภาษณ์กับพนักงานหรือผู้บริหารเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของพวกเขาต่อวัฒนธรรมขององค์กร

4.การตรวจสอบเอกสาร (Document Review): ตรวจสอบเอกสารและวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรม เช่น นโยบายขององค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และข้อมูลการพัฒนาองค์กร

5.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าใจแนวโน้มและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

6.จัดทำรายงาน (Reporting): จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการประเมินวัฒนธรรม รวมถึงการจัดทำกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุงวัฒนธรรม

7.วางแผนและการปรับปรุง (Planning and Improvement): วางแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมตามข้อบกพร่องที่พบ และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวัฒนธรรมในองค์กร

 

โดยการประเมิน Corporate Culture ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการวัดผลเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ และช่วยสร้างกลยุทธ์ในการจัดการและพัฒนาวัฒนธรรมได้

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424