การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

การสร้างวัฒนธรรม (Corporate Culture) ในองค์กร เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและครบวงจร ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่สร้างเป็นระบบภายในองค์กร ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรรวมไปถึง:

1.การตั้งเป้าหมาย (Setting Goals): กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวัฒนธรรมที่ต้องการสร้างขึ้นในองค์กร ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจกันในทุกๆ ระดับ

2.การเลือกและสร้างความเชื่อและค่านิยม (Selecting and Building Beliefs and Values): หากธุรกิจของคุณมีความเชื่อและค่านิยมที่ชัดเจน คนจะมีความสามารถในการรับรู้และปฏิบัติตามในทางที่ถูกต้อง

3.การสร้างบรรยากาศ (Creating Atmosphere): มุมมองของบุคลากรต่อองค์กร และทำให้องค์กรเป็นที่พึงพอใจและมีความสุข การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา

4.การสร้างและส่งเสริมพฤติกรรม (Creating and Promoting Behaviors): สร้างและส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ต้องการ โดยการแสดงตัวอย่างด้วยการกระทำ และการแสดงที่ถูกต้องจากผู้บริหารและผู้นำที่มีอิทธิพล

5.การสร้างโครงสร้างและกระบวนการ (Building Structure and Processes): สร้างโครงสร้างและกระบวนการที่สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ต้องการ โดยการสร้างระบบการส่งเสริมและการแสดงที่มีประสิทธิภาพ

6.การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating): ตรวจสอบว่าวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมีผลต่อธุรกิจหรือไม่ และปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป

7.การประชาสัมพันธ์ (Communication): สื่อสารวัฒนธรรมไปยังบุคลากรทุกคนในองค์กร ให้ทุกคนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ต้องการ

8.การให้กำลังใจและการพัฒนา (Encouragement and Development): สนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมและค่านิยมที่ต้องการผ่านการให้กำลังใจ การพัฒนาทักษะ และโอกาสในการเรียนรู้

9.การรับฟังและการปรับปรุง (Listening and Adjusting): การรับฟังผลตอบรับจากบุคลากรและการปรับปรุงวัฒนธรรมตามความต้องการของบุคลากร และการปรับปรุงวัฒนธรรมตามความต้องการของบริการลูกค้าและตลาด

 

โดยการสร้าง Corporate Culture ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันเดียว มันต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีความยั่งยืนเพื่อให้สามารถสร้างพลังผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424