การสร้าง Aon Hewitt Engagement Model

การสร้าง Aon Hewitt Engagement Model ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญต่อไปนี้:

1.การศึกษาและการวิเคราะห์: ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

2.การสร้างโมเดล: ขึ้นโมเดลที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงาน โดยการรวมปัจจัยที่สำคัญเช่น ความสามารถ โอกาส และแรงจูงใจ

3.การทดสอบและการปรับปรุง: ทำการทดสอบโมเดลด้วยการนำไปใช้กับกลุ่มของพนักงานจริง เพื่อปรับปรุงและปรับปรุงโมเดลให้เข้ากับสภาพการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร

4.การนำเสนอและการฝึกอบรม: ทำการนำเสนอ Aon Hewitt Engagement Model ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการวัดและจัดการความผูกพันของพนักงาน

5.การติดตามและการประเมินผล: ติดตามและวัดผลการใช้ Aon Hewitt Engagement Model ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน และปรับปรุงโมเดลต่อไปตามความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

ผลลัพธ์จากการสร้าง Aon Hewitt Engagement Model คือการมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดและจัดการความผูกพันของพนักงานในองค์กร ที่ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424