การสำรวจความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Survey) ทำอย่างไรบ้าง

การสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเข้าใจระดับของความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร โดยการสำรวจนี้มักจะเน้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความรู้สึกต่อโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในองค์กร และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน

 

กระบวนการสำรวจความผูกพันของพนักงานมีขั้นตอนดังนี้:

1.กำหนดวัตถุประสงค์: กำหนดวัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อให้เจ้าขององค์กรเข้าใจว่าทำไมการสำรวจถึงสำคัญและคาดหวังจะได้อะไรจากผลลัพธ์ของการสำรวจ

2.ออกแบบคำถาม: สร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ เช่น การให้คะแนนหรือคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หรือโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในองค์กร

3.เก็บข้อมูล: นำแบบสำรวจหรือแบบสอบถามไปสำรวจกับพนักงาน โดยอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์โดยตรง การสำรวจออนไลน์ หรือการจัดกลุ่มสนทนา

4.วิเคราะห์และการอธิบายข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้เข้าใจสถานะปัจจุบันและแนวโน้มของความผูกพันของพนักงาน รวมถึงการอธิบายข้อมูลให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป

5.สรุปผลและการวางแผนการปรับปรุง: สรุปผลการสำรวจและกำหนดแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสนับสนุนความพึงพอใจ ความผูกพัน และประสิทธิภาพของพนักงาน ในที่สุด เพื่อให้ผลการทำงานของพนักงานและองค์กรเติบโตและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424