การสำรวจประสบการณ์พนักงาน (Employee Experience Survey) ทำอย่างไรบ้าง

การสำรวจประสบการณ์พนักงานเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานของพนักงานในองค์กร โดยเป้าหมายหลักของการสำรวจประสบการณ์พนักงานคือเพื่อเข้าใจความต้องการและปัญหาของพนักงาน ความรู้สึกของพนักงานที่ได้รับในการใช้ชีวิตกับองค์กรในช่วงประสบการณ์ต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน และโอกาสในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสนับสนุนความสุข ความพึงพอใจ และผลการทำงานที่ดีขึ้น

 

กระบวนการสำรวจประสบการณ์พนักงาน มีขั้นตอนดังนี้:

1.การกำหนดวัตถุประสงค์: กำหนดวัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อให้เจ้าขององค์กรเข้าใจว่าทำไมการสำรวจถึงสำคัญและคาดหวังจะได้อะไรจากผลลัพธ์ของการสำรวจ

2.การออกแบบข้อคำถาม: สร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความผูกพัน ปัญหาที่พบ เรื่องที่ต้องการปรับปรุง และความคาดหวังของพนักงาน

3.การเก็บข้อมูล: การนำแบบสำรวจหรือแบบสอบถามไปสำรวจกับพนักงาน โดยอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์โดยตรง การสำรวจออนไลน์ หรือการจัดกลุ่มสนทนา

4.การวิเคราะห์และการอธิบายข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้เข้าใจสถานะปัจจุบันและแนวโน้มของประสบการณ์พนักงาน รวมถึงการอธิบายข้อมูลให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป

5.การสรุปผลและการวางแผนการปรับปรุง: สรุปผลการสำรวจและกำหนดแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อสนับสนุนความพึงพอใจ ความผูกพัน และประสิทธิภาพของพนักงาน

 

ในการสำรวจประสบการณ์พนักงาน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมในองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ทั่วโลก เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าใจพนักงาน และสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสนับสนุนความสุขและผลการทำงานที่ดีของพนักงานและองค์กรได้ในระยะยาว

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424