ความผูกพันพนักงานคืออะไร (Employee Engagement)

ความผูกพันพนักงาน คือ ความรู้สึกโดยรวมของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้าน ความมุ่งมั่นและความมีความรับผิดชอบที่พนักงานมีต่อองค์กรและเป้าหมาย มีความอุตสาหะต่องานของตนเอง กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยทฤษฎีของ Federic Herzberg กล่าวว่า หากพนักงานมีระดับความผูกพันที่สูง จะมีส่วนทำให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรสูงด้วย เช่น การปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า การเงิน และรายได้ขององค์กร จึงเป็นผลทำให้องค์กรนิยมสำรวจความผูกพันพนักงาน และเสริมสร้างให้พนักงานผูกพันองค์กร

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424