ตัวอย่างการประเมินประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience)

การประเมินประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience)  ช่วยให้องค์กรเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานในที่ทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน

1.การบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนหรือไม่ และว่าพนักงานมีความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

2ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร: การประเมินว่าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารหรือไม่ และว่ามีการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

4.โอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้: การประเมินว่าพนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ตามความต้องการของตนหรือไม่ และว่ามีโครงสร้างการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์หรือไม่

5.ความสุขและความเชื่อมั่นในการทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความสุขและความเชื่อมั่นในการทำงานหรือไม่ และว่ามีความพึงพอใจต่อสถานะและความก้าวหน้าในองค์กรหรือไม่

6.การจัดการและการสนับสนุนจากผู้บริหาร: การประเมินว่าพนักงานได้รับการสนับสนุนและการจัดการที่เหมาะสมจากผู้บริหารหรือไม่ และว่ามีการแสดงความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์จากผู้บริหารหรือไม่

7.ความพร้อมในการปฏิบัติงานและรับมือกับความยุ่งเหยิง: การประเมินว่าพนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรับมือกับความยุ่งเหยิงในการทำงานหรือไม่ และว่ามีการจัดการเวลาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424