ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

ตัวอย่างของขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ประกอบด้วย

1.การกำหนดค่านิยมและพฤติกรรมที่ต้องการ: องค์กรกำหนดค่านิยมและพฤติกรรมที่ต้องการให้กับพนักงาน ซึ่งอาจ包括ค่านิยมเชิงกลุ่ม เช่น ความรับผิดชอบ การร่วมมือ ความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมเชิงบวกที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน เช่น การช่วยเหลือร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

2.การสร้างพื้นที่สื่อสารเปิด: การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานทุกคนในองค์กร โดยการสร้างช่องทางสื่อสารที่เปิดเผยและเป็นกลาง เช่น การใช้เวทีการประชุม การสร้างกระบวนการการสนทนาและการติดต่อที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3.การสร้างความโปร่งใส: การสร้างบรรยากาศที่โปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและรู้สึกถูกเชื่อถือ โดยการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับความสำเร็จขององค์กร

4.การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการพัฒนา: การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ โดยการให้โอกาสและทรัพยากรที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เช่น การเสนอโครงการฝึกอบรม การสนับสนุนการศึกษาต่อ และการให้คำแนะนำและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน

5.การสร้างระบบการรางวัลและการยินดี: การสร้างระบบรางวัลที่ชัดเจนและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จและพฤติกรรมที่ดีของพนักงาน โดยการให้ความสำคัญและการตอบรับอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้การสร้างพื้นที่สวยงาม การจัดกิจกรรมสันทนาการ หรือการสร้างกิจกรรมสันทนาการเพื่อเพิ่มความสุขและความสนุกสนานในที่ทำงานได้

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424