ตัวอย่างหัวข้อประเมินความผูกพันพนักงาน (Employee engagement)

การประเมิน Employee engagement เป็นการตรวจสอบระดับความมุ่งมั่นและความผูกพันของพนักงานในองค์กร ตัวอย่างหัวข้อประเมิน Employee engagement:

1.ความรู้สึกของพนักงานต่อบรรยากาศในที่ทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับบรรยากาศในที่ทำงานหรือไม่ และว่าบรรยากาศนั้นส่งผลต่อการทำงานของพนักงานในที่สุดหรือไม่

2.ระดับความสุขในการทำงานของพนักงาน: การประเมินว่าพนักงานมีระดับความสุขในการทำงานเป็นอย่างไร โดยการสำรวจความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจต่อความชอบที่ทำ และความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน

3.ระดับความพึงพอใจในการรับรู้ของบริษัท: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการรับรู้ของบริษัท โดยการสำรวจว่าพนักงานมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร

4.ระดับความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กร: การประเมินว่าพนักงานมีความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กรหรือไม่ โดยการสำรวจว่าพนักงานมีความเชื่อในแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทและในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

5.การรับรู้และการสนับสนุนจากผู้บริหาร: การประเมินว่าพนักงานได้รับการรับรู้และการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือไม่ โดยการสำรวจว่าผู้บริหารมีการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีการสนับสนุนในการทำงานของพนักงานหรือไม่

6.ความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายและการรายงานผล: การประเมินว่าพนักงานมีความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายและรายงานผลการทำงานของตนหรือไม่ และว่ามีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการทำงานหรือไม่

7.ระดับความสนใจและความรู้สึกของพนักงานในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร: การประเมินว่าพนักงานมีระดับความสนใจและความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือไม่ โดยการสำรวจว่าพนักงานมีความสนใจและความภูมิใจในการทำงานของตนหรือไม่

8.ความรับผิดชอบและการสร้างผลงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความรับผิดชอบในการทำงานของตนหรือไม่ และว่ามีการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพหรือไม่

โดยการประเมิน Employee engagement ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424