ตัวอย่างหัวข้อประเมิน ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction)

ตัวอย่างหัวข้อประเมิน Employee Satisfaction ที่สามารถนำมาใช้ได้:

1.ความพึงพอใจในการทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับงานที่ทำอย่างไร รวมถึงความสำเร็จและความรู้สึกในการทำงานของตนเอง

2.สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อม: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทั่วไป

3.ความรู้สึกต่อการเพิ่มความรู้และทักษะ: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ในองค์กร

4.การสนับสนุนจากผู้บริหารและการแนะนำ: การประเมินว่าพนักงานได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและการแนะนำในการทำงานหรือไม่

5.ความรู้สึกต่อความยุติธรรมและความเท่าเทียม: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการจัดการในองค์กร

7.การแสดงความชื่นชมและการสะสมเกียรติยศ: การประเมินว่าพนักงานได้รับการรับรองและการสะสมเกียรติยศในการทำงานหรือไม่

8.ความพึงพอใจในการสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการสร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีมในองค์กรหรือไม่

9.เงินเดือนและสวัสดิการ: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กรหรือไม่

10.โอกาสในการเจริญเติบโตและการเลื่อนตำแหน่ง: การประเมินว่าพนักงานมีโอกาสในการเจริญเติบโตและการเลื่อนตำแหน่งในองค์กรหรือไม่

11.ความมุ่งมั่นในการยืนยันตนเองและการส่งเสริมตนเอง: การประเมินว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นในการยืนยันตนเองและการส่งเสริมตนเองในการทำงานหรือไม่

 

การประเมิน Employee Satisfaction ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงความพึงพอใจและความพอใจของพนักงานในองค์กร และสามารถช่วยในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้ด้วย

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424