ตัวอย่างหัวข้อประเมิน Mystery shopping

การตั้งหัวข้อประเมินใน Mystery shopping มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างระเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างหัวข้อประเมินที่สามารถนำมาใช้ได้ในการ Mystery shopping ได้แก่:

1.การต้อนรับและบริการลูกค้า: ประเมินว่าพนักงานต้อนรับลูกค้าด้วยความสุภาพและเชื่อถือได้หรือไม่ และบริการที่ได้รับมีคุณภาพและประสิทธิภาพพอสมควรหรือไม่

2.ความสะอาดและการจัดเรียง: การประเมินความสะอาดของสถานที่และความเรียบร้อยของสินค้าหรือสถานที่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเรียงสินค้าหรือสถานที่ให้มีความเรียบร้อยและสะอาด

3.คุณภาพสินค้าหรือบริการ: การประเมินคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ว่ามีความคุ้มค่ากับราคาที่เสนอหรือไม่ และว่าสินค้าหรือบริการมีคุณภาพตามที่โฆษณาหรือไม่

4.การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า: การประเมินว่าพนักงานมีการตอบสนองต่อความต้องการหรือคำถามของลูกค้าอย่างเหมาะสมหรือไม่ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าหรือไม่

5.การขายและการแนะนำ: การประเมินว่าพนักงานมีทักษะในการขายและการแนะนำสินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือไม่

6.ประสบการณ์ทั่วไปและความพึงพอใจ: การประเมินประสบการณ์ทั่วไปของลูกค้าในระหว่างการเข้าชมสถานที่หรือการใช้บริการ รวมถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากประสบการณ์ดังกล่าว

7.การชำระเงินและการบริการหลังการขาย: การประเมินว่ากระบวนการชำระเงินมีความรวดเร็วและราคาที่ชัดเจนหรือไม่ และว่ามีการให้บริการหลังการขายเช่นการแก้ไขปัญหาหรือการให้คำแนะนำหลังการซื้อหรือไม่

8.การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับ: การประเมินว่าธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 

จากการทำงาน Mystery shopping ของผมกับองค์กรชั้นนำต่างๆ มีข้อเสนอแนะว่า การใช้หัวข้อประเมินที่เหมาะสมและถูกต้องจะช่วยให้การ Mystery shopping เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสรุปผลได้อย่างถูกต้องและแท้จริง ไม่อย่างนั้นข้อมูลที่ได้จะหลงทาง เสีบเวลา

พร้อมเสียค่าใช้จ่ายไปอีกด้วย

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424